Om Ca-Me

imgreta_1.jpgForbedring av livskvaliteten for eldre etniske minoriteter innen helse og omsorg gjennom mangfoldskompetanse.

Prosjektet

Prosjektet involverer syv partnere i fire europeiske land (Frankrike, Norge, Tyskland og Storbritannia). Det tar mål av seg å ta opp behovet for å utvikle kulturelt sensitive tjenester for helse- og omsorgssektoren grunnet det økende antallet eldre fra etniske og språklige minoriteter i Europa, for å sikre at likeverdige tjenester kommer alle til gode.  Prosjektet har til hensikt også å få innflytelse over videregående opplæringssystemer og praksis i helse- og omsorgssektoren, inkludert mat og presentasjon, gjennom å utvikle opplæringsverktøy og moduler som kan bli brukt for studenter og personalet på arbeidsplassene.

Bakgrunn

Sektoren har ikke ennå tilpasset seg tilstrekkelig endringene i familiestruktur, migrasjon og demografi som fører til at antallet av eldre fra etniske minoritetsgrupper som trenger helse og omsorgsstjenester vil øke drastisk i de kommende årene. Mens målet er å gi alle lik tilgang og omsorgsstandard for alle som bruker tjenestene, er tverrkulturell forståelse og kompetanse om hvordan man skal tilrettelegge omsorgen ikke nok utviklet, verken i utdanningssektoren eller i videreutdanning av arbeidstakere.

Målsettinger

Målet er å forbedre kompetansen gjennom opplæringsmoduler for studenter og personell som er involvert i daglig omsorg for eldre med etnisk minoritetsbakgrunn – pleieassistenter, hjelpepleiere og kjøkkenpersonell.  Prosjektet fokuserer både på trening på arbeidsplassen og yrkesrettet opplæring i videregående skoler. Det bygger på kartlegginger og praktisk erfaring fra forskjellige land, særlig fra Storbritannia hvor migrasjonen har en lang historie, og fra Norge hvor flere ting har blitt satt i verk for å dekke behovene til samiske eldre.

For å oppnå målene med likeverdige tilbud og service er det nødvendig å iverksette opplæring som øker empati og oppmerksomhet rundt kulturell sensivitet, kunnskaper om tradisjoner (religion, mat og kultur) og som tilbyr verktøy for kommunikasjon og språk for bedre samhandling. Prosjektet har til hensikt å bruke eksisterende materiell og tilpasse dem for å utvikle en verktøykasse som kan bli brukt i opplæring på videregående skoler, i opplæring på arbeidsplasser, e-læring eller for selvstudium.

Målgrupper

Målgruppene er videregående skoler/yrkesfag/organisasjoner innen helse og omsorg i Europa. Prosjektet retter seg mot dem som gir omsorg, som sykehjem, hjemmehjelpstjenesten, dag- sentere og sykehus. Sluttbrukerne er studenter og personell innen helse og omsorgsarbeid, og også kjøkkenpersonell. Metodene, kjernemoduler og deler av produktene som blir presentert kan også bli overført til andre europeiske land og andre institusjoner og arbeidsplasser (som for eksempel arbeidskontorene fengsler) som arbeider med folk fra etniske minoritetsgrupper og hvor bevissthet om kulturell tilpasning og kulturelt sensitiv service står i fokus.

Se også

This post is also available in: English, French, German, Italian, Polish, Romanian

Leave a reply