Boares niehku ollasuvvamin June 17th, 2009

I forbindelse med CA-Me prosjektet – kultursensitiv omsorg for eldre med minoritetsbakgrunn er det holdt flere fokusgruppemøter, med vitenamesiske, pakistanske og  samiske eldre.

Fokusgruppene  gir sine synspunkter på hva en god eldreomsorg vil innebære for dem – og hvilke utfordringer de ser i forhold til å tilhøre en minoritetskultur, det være seg om man er innvandrer eller urbefolkning.

En av problemtillingene som ble reist i den samiske fokusgruppa var: Hvagjør vi dersom språket forsvinner og vi blir demente? Hva slagstilrettelegging er nødvendig? Her kom mange forslag for alt som knyttet antil det samiske, som musikk, håndverk, matretter, gudstjenester etc.

Det er ukjent i hvilken grad det finnes samiskspråklig pleiepersonell i Oslo og omegn innen  hjemmehjelp/hjemmesykepleien/sykehjem. Det samme gjelder for leger, psykologer, fysioterapeuter osv. hvor det ofte må brukes tolk. Det norske språket blir borte ved alderen, noe flere i fokusgruppa hadde eksempler på når det gjaldt folk de kjente, var i slekt med osv.

Flere pekte på at det haster med fokus på samisk eldreomsorg, – ikke bare i Finnmark!  Det bor for eksempel mange samer i Bærum, og det er viktig med forankring av ideen om samisk eldreomsorg hos beslutningstakere og ansvarlige for eldreomsorgen i Bærum og andre steder.

Gruppa kunne tenke seg at problemstillingen ble tatt på alvor også hos for eksempel SYE og HEV, og at de kom på banen i disse spørsmålene. De ønsket å forstsette fokusgruppa og danne en samisk seniorforening eller samisk pensjonistforening i Oslo. De viste også til erfaringer som var gjort, bl.a. av Sigurd Sparre ved Universitetet i Tromsø omkring demente samer. En av deltakerne fortalte om en samisk kvinne som hadde skrevet ned til barna sine alt som var viktig for henne og hvordan hun ønsket omsorgen på det siste. Barna hennes kunne ikke samisk.

20090512125123602

No Responses

Kulturell tilhørighet i møte med norske sykehus June 17th, 2009

sans-titre1Flerkulturelle familier synes det er vanskelig å opprettholde sin kulturelle tilhørighet i møte med norsk helsetjeneste. Dette er et av funnene i doktorgradskandidat Sevald Høye sin avhandling. 13. februar disputerer Høye ved Universitetet i Stavanger. Disputasen overføres live via videokonferanse til avdelingen i Kirkeveien.

Avhandlingen har fått navnet “Styrken i kulturelt mangfold – synspunkter fra familiemedlemmer og intensivsykepleiere på deres møter i intensivavdelinger”. Høye, som er førstelektor ved Høgskolen i Hedmarks avdeling for helse- og idrettsfag, viser i avhandlingen at flerkulturelle familier erfarte strid for å opprettholde familiens tilhørighet i møte med helsetjenesten. Undersøkelser blant sykepleierne avdekket kulturelt mangfold og arbeidplasstress. Konflikter i møte med flerkulturelle familier ble av sykepleierne imøtekommet ved å finne overenskomster gjennom forhandlinger.

Om avhandlingen

Når en person rammes av akutt og kritisk sykdom innlegges han/hun på intensivavdelinger i sykehus. Pårørende blir berørt sosialt og følesesmessig. Flerkulturelle familier med ikke-vestlig etnisk bakgrunn kan ha posttraumatiske stressreaksjoner. Sykehusinnleggelse kan avdekke minner fra tidligere traumer de pårørende har som innvandrer, asylsøker eller flyktning.

Målet med avhandlingen var å bidra til forståelse av hvilke perspektiver flerkulturelle familier og intensivsykepleiere har på møter med hverandre fra intensivavdelinger i norske sykehus. Et tilleggsspørsmål var å vurdere metodisk troverdighet i tidligere forskning. Avhandlingen består av fire forskningsartikler.

Konklusjon

Flerkulturelle familiemedlemmer og intensivsykepleiere møter utfordringen i samhandlingen, forankret i kulturen innen intensivavdelingen, språket, kulturell bakgrunn, lidelsen, kriser og verdier. Møtene kan karakteriseres som strev og stress, selv om utfordringene gir styrke til begge grupper. Sykepleierne sikter mot å øke kunnskapen om andre kulturer og understreker det medmenneskelige, heller enn å fokusere på annerledesheten i normer og tradisjoner.

Avhandlingen reiser spørsmål om hvordan man kan sikre forståelse, tilhørighet og toleranse i sykepleie.

No Responses

Et av målene I CA-ME -prosjektet er å tilby,… May 28th, 2009

… lage og servere kulturelt akseptabel mat. Ullevål universitetssykehus (UUS) er en av de norske pilotpartnerne i CA-ME -prosjektet  og har en særlig viktig rolle i forhold til denne delen av prosjektet.

UUS har både kokker og andre ansatte med lang erfaring og variert etnisk og nasjonal bakgrunn, og arbeidsplassen utnytter og satse på mangfoldet  blant de ansatte som et ledd i å gi et godt tilbud til alle pasienter – inklusive de ca 20 prosentene av pasientene som har minoritetsbakgrunn (foruten nordmenn som kan like variert og ”eksotisk” kost) .

s10-12

No Responses

Skammen ut av skapet May 19th, 2009

“Da mamma mistet språket, virket det som om hun bare bablet. Men etter at jeg begynte å grave i familiehistorien, skjønte jeg at noe av det hun sa, faktisk var samisk.”

Alderdom og Alzheimer gjorde at  Ellen Astrid Lundbys mor, som hadde skjult sin samiske identitet mistet mer og mer av det norske språket. Artikkelen forteller om da datteren oppdaget at hun hadde samisk bakgrunn og om hvordan hun dro til morens hjemsted for å treffe familien og nøste opp trådene. Resultatet er blant annet  dokumentarfilmen “Min mors hemmelighet.”

Men samiske ord trenger tilsynelatende lettere gjennom enn norsk.
Et av verktøyene som er under utarbeidelse i CA-ME prosjektet er nøkkelsetninger på ulike språk – arabisk, tyrkisk, urdu, vitetnamesisk, tamil – og samisk. Tanken er at så lenge det ikke er tospråklig personale på et sykehus/pleiehjem vil noen enkle setninger, kombinert med billedkort gjøre det litt lettere å kommunisere med de beboerne eller pasientene som enten aldri har lært mye av majoritetsspråket eller av ulike grunner har glemt det . Setningene vil bli spilt inn på CD og legges ut som lydfiler.

Les mer i artikkelen “Skammen ut av skapet”:

http://www.aftenposten.no/amagasinet/article2881555.ece


No Responses

Nå blir kyllingen halal November 18th, 2008

Islamsk Råd Norge (IRN) har den 15. September 2008 inngått en sertifiseringsavtale med Nortura BA.  Avtalen gjelder for fjærfe (kyllinger), småfe og storfe.  Nortura vil snarest sette i gang produksjon av halalslaktet kjøtt etter denne avtalen (slakt av dyr i henhold til islamske prinsipper). Halalslaktet kjøtt vil bli solgt under varemerke Alfathi.

Les mer

No Responses

Eldre innvandrere urolige for alderdommen November 18th, 2008

Eldre innvandrere tror ikke barna vil ta vare på dem i alderdommen. Samtidig er de bekymret over at norske sykehjem kan ta vare på deres behov. Det er hovedpunktene i rapporten «Flerkulturell eldreomsorg» som er utarbeidet for Utlendingsdirektoratet (UDI). I motsetning til tidligere, trodde ingen av de spurte at barna ville ta vare på dem når de ble eldre. Dermed setter de sin lit til sykehjemmene. Likevel ønsker de ikke egne sykehjem, men vil være sammen med etniske nordmenn og folk med annen kulturbakgrunn. (Oslo ANB)

Les mer

No Responses

Ønske om flerkulturelt helse/hjelpeteam November 18th, 2008

“Eldre, fremmedspråklige får ofte problemer når de trenger norsk, offentlig hjelp. Mange eldre har klart seg bra så lenge de har vært friske, men når helsen svikter og kanskje også det de kan av norsk viskes ut av hukommelsen, kommer problemene”, sier Hanne Hodnebrug (Krf), en av initiativtakerne til at det opprettes et team med flerkulturell bakgrunn. De kan få oppgaver knyttet til sykdom, ha ernæringskompetanse og kjenne matkulturer. Videre bør de kjenne til seremonier rundt død og begravelse.

Les mer

No Responses

Arabisk TV på Oslos eldresentre November 18th, 2008

Halalkjøtt og arabisk TV. Det kan bli virkeligheten hvis de nye planene for Oslos eldre innvandrere gjennomføres.

Det betyr tilpasset matservering, slik som muslimsk tilberedt halal-kjøtt. Tidsskrifter og aviser på språk som urdu og tyrkisk. Kveldsåpent. Og tilgang på internasjonal satellitt-TV, slik som arabiske Al-Jazeera. Nylig fikk Grønland Flerkulturelle eldresenter, som også i går ble flittig brukt av pensjonerte damer med kun norsk bakgrunn, bevilget 50 000 kroner fra byrådet for å kunne gå til innkjøp av både TV og pakistanske aviser og tidsskrifter.

Det er viktig å skape gode miljøer på eldresentrene. I første omgang vil vi satse på å vri tilbudene på eldresentrene slik at de gjenspeiler behovet blant brukerne i nærområdet, sier eldrebyråd Ødegaard.

Les mer

No Responses